Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter
Följande policy har upprättats för Packoplock Scandinavia AB org.nr. 556735-0268.
För information om hur vi använder cookies, se vår cookiespolicy.

Syfte
Vi värnar om din integritet, vi vill att du skall kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddsförordningen (GDPR) och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Ansvar
Packoplock Scandinavia AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Bakgrund
För att kunna fullfölja våra avtal och överenskommelser med dig till exempel order, leverans av varor eller fakturera behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information. Vi kan även behöva samla in och lagra dina personuppgifter för rättsliga förpliktelser som till exempel bokföringslagen.

Vi arbetar aktivt med direktmarknadsföring via e-post och fysiska utskick till kontaktpersoner hos våra företagskunder. Vi genomför ingen direktmarknadsföring mot privatpersoner. Adresser har samlats in i samband med försäljning eller diskussion om försäljning. Vid e-postutskick har du möjlighet att genom en länk avanmäla dig från ytterligare e-postutskick. För att avanmäla dig från adresserade fysiska utskick kontaktar du vår kundtjänst.

För att kunna optimera vår webbplats och följa upp besöksstatistik behöver vi samla in uppgifter för att kunna analysera hur du interagerar med oss på våra webbplatser. För detta ändamål inhämtar vi uppgifter om dig via cookies (se separat policy) för analys och statistik.

Rättslig grund till insamling av personuppgifter:

  • Avtal, för att vi ska kunna fullfölja våra avtal med dig behöver vi samla in och lagra uppgifter.
  • Rättslig förpliktelse, innebär att det finns lagar eller regler som gör att vi måste behandla vissa personuppgifter i vår verksamhet.
  • Intresseavvägning, vårt berättigande intresse av att ge dig god service och underlätta dina kundärenden samt skicka direktmarknadsföring.

 

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi samlar in personuppgifter som du uppger vid integration med oss.
Det kan till exempel ske när du:

  • Köper våra produkter och tjänster
  • Kontaktar kundtjänst
  • Skickar e-post eller kommunicerar på annat sätt
  • Signar upp för nyhetsbrev

Uppgifter om företag inklusive kontaktperson sparar vi i vårt kundregister. Uppgifter om privatpersoner sparar vi inte i vårt kundregister.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer inom organisationen eller samarbetspartners som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade för att skydda mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part på annat sätt än som beskrivs i denna policy eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna policy.

 

Dina rättigheter
Vi vill skydda på dina personuppgifter på bästa möjliga sätt och enligt dataskyddförordningen (GDPR) har du flera rättigheter. Om du inte är nöjd med vår hantering har du rätt att skicka klagomål till Integritetsmyndigheten (Box 8114, 104 20 Stockholm).

Du har rätt att av oss begära:
a) Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter.

b) Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c) Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

d) Rätt till information. Du har rätt att veta varför dina personuppgifter samlas in, vem som kommer ta del av uppgifterna, hur länge uppgifterna sparas samt i vissa fall vilken rättslig grund till insamling av personuppgifter.

e) Rätt till invända och begränsa. Du har rätt att invända. Om du till exempel inte längre vill ta emot direktreklam har du rätt att invända. Kontakta då vår kundtjänst så ser de till att dina uppgifter tas bort för detta ändamål. Du har även rätt att begränsa dina uppgifter till exempel om du upptäcker att vi har fel telefonnummer så har du rätt att invända och begränsa dina uppgifter fram tills att dess att uppgifterna är rättade.

f) Rätt till dataportabilitet. Du kan begära att få dina personuppgifter flyttade till annan personuppgiftsansvarig, tex annat företag. Den personuppgiftsansvarige behöver bara överföra uppgifterna om det är tekniskt möjligt.

 

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna policy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Packoplock Scandinavia AB
Röda stugans gata 5
602 28 Norrköping
020-505850
info@packoplock.se